Informácie

  Otevírací doba:

  Pondelok:
  Utorok:
  Streda:
  Štvrtok:
  Piatok:
  So + Ne:

  8:00 - 18:00
  8:00 - 18:00
  8:00 - 18:00
  8:00 - 18:00
  8:00 - 18:00

  zatvorené

   

  Adresa obchodu:

  TOP BATTERY, s.r.o.
  Pražská 68/12
  PSČ 102 00, Praha 10
   

   

  web:
  email:
  Telefon:

  www.topbattery.cz
  info@topbattery.cz
  +420 272 654 238

   


  Tešíme sa na Vašu návštevu.

  Parkovanie úplne bez problému priamo pred predajňou.

  Anketa
  Viete, kam odniesť vybité batérie na recykláciu?
  57 % (52)
  14 % (13)
  1 % (1)
  28 % (26)

  Spolu hlasovalo: 92

  Obchodní podmínky pro nespotřebitelské subjekty

  Tyto obchodní podmínky upravují obsah kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.topbattery.cz mezi společnosti TOP BATTERY, s.r.o a osobami, které nejsou spotřebiteli, jako kupujícími


  I. Provozovatel internetového obchodu a prodávající z kupní smlouvy

  Obchodní společnost se sídlem:
  TOP BATTERY, s.r.o
  IČ: 24825905
  Bratislavská 1527/15, Praha 10, PSČ 102 00
  Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C Vložka 177884
  tel: 272 654 238
  e-mail: info@topbattery.cz

  Provozovna: 
  Pražská 68/12, 102 00, Praha 10. 

  II. Všeobecná ustanovení o sjednání kupní smlouvy
  Prostřednictvím interaktivního postupu nákupu v internetovém obchodu vytvoří kupujcí objednávku zboží za cenu uvedenou u příslušných položek zboží. V průběhu tvorby objednávky má kupující možnost vizuální kontroly své objednávky včetně oprav chyb vzniklých při zadávání dat. Hotovou objednávku kupující odešle prodávajícímu. Odesláním vytvoří kupující závaznou objednávku, jejíž součástí je i akceptace těchto obchodních podmínek. Přijetím objednávky prodávajícím vznikne kupní smlouva, jejíž součástí jsou tyto podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a kterými se řídí vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Skutečnosti neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Nabídka a cena zboží je v platnosti vždy po dobu, kdy je předmětné zboží vedeno v on-line elektronickém obchodu www.topbattery.cz

  III. Informace o obsahu kupní smlouvy

  Sjednávají se tyto náležitosti smlouvy
  a) předmětem smlouvy je zboží, jehož název a hlavní charakteristiky jsou uvedeny vždy u příslušné
  položky zboží v jeho nabídce na internetové stránce www.topbattery.cz,
  b) cena zboží se sjednává v částce uvedené vždy v okamžiku odeslání objednávky u příslušné
  položky zboží v jeho nabídce na internetové stránce www.topbattery.cz. K této ceně bude při
  vyúčtování nákupu připočtena DPH podle platných předpisů. Ceny zboží ve své nabídce může
  prodávající kdykoli změnit. Dojde-li ke změně ceny zboží po odeslání objednávky kupujícím, 
  a dodavatel nemám možnost dodržet předchozí cenu, bude kupující o nové ceně informován a kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy. 
  c) náklady na dodání
  Kupující při podání objednávky zvolí způsob dodání, přičemž může zvolit zaslání spedicí DPD, TOTRANS,  Českou poštou nebo osobní vyzvednutí zboží v provozovně.
  očtena DPH podle platných předpisů.
  Náklady na dodán se sjednávají individuelně.
  d) způsob placení
  Kupující zvolí způsob zaplacení zboží z následujících možností
  - hotově při osobním odběru zboží (platební karty napřijímáme)
  - na dobírku v případě zaslání zboží.
  e) náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí vždy ten z účastníků, který jepodle svých smluvních vztahů s poskytovateli k jejich hrazení povinen.

  IV. Místo plnění

  Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží kupujícímu, případně odkud je odešle prostřednictvím přepravní firmy. Provozovna je na adrse Pražská 68/12, 102 00 Praha 10. Otevírací doba pr je od Po do Pá, od 8:00 do 18:00.

  V. Postup vzniku kupní smlouvy

  Podmínkou pro vznik kupní smlouvy je přijetí objednávky kupujícího prodávajícím. K platnosti
  elektronické objednávky je třeba vyplnit všechny požadované údaje uvedené v objednávkovém
  formuláři. O přijetí objednávky prodávající bez zbytečného odkladu uvědomí kupujícího. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje prodávajícímu, že akceptuje tyto obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dodacích nákladů. Prodávající může podle obsahu objednávky žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky prostřednictvím přímého dotazu na emailovou adresu kupujícího nebo jinou formou umožňující zachytit obsah sdělení kupujícího. Pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede ve lhůtě 7 dnů nebo ji provést odmítne, prodávající objednávku kupujícího nepřijme. O nepřijetí objednávky prodávající kupujícího vyrozumí.

  VI. Dodací lhůta

  U zboží, které je skladem, vyřídí prodávající objednávku přijatou do 12 hod., tedy odešle zboží
  kupujícímu prostřednictvím PPL nebo je připraví k vyzvednutí v provozovně téhož dne. Jinak zajistí prodávající vyřízení objednávky nejbližší pracovní den. V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, vyrozumí prodávající kupujícího o této skutečnosti a zboží dodá neprodleně po jeho obdržení. Nebude-li možno odeslat objednané zboží do
  10 pracovních dnů od obdržení objednávky, vyrozumí prodávající neprodleně kupujícího o této
  skutečnosti a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání nebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původně objednaným. Zároveň požádá kupujícího o souhlas s navrženým postupem. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu ve lhůtě 5 dnů, že s náhradním řešením souhlasí nebo je odmítne, platí, že objednávka kupujícího, resp. kupní smlouva mezi účastníky se od počátku ruší.

  VII. Záruka, práva z odpovědnosti za vady
  Pokud zboží kupující neodebírá osobně, tak se rozumí dodáním zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
  Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned, nejpozději však do 3 dnů, reklamovat zjištěné vady a nedostatky na shora uvedenou adresu provozovny. Pokud tak neučiní, může prodávající pozdější uplatnění nároků z odpovědnosti za vady považovat bez dalšího za neoprávněné.
  Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců od dodání zboží. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či
  jiným atmosférickým výbojem, přepětím, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, např. v důsledku nevhodného výběru typu zboží, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním, vady způsobené nedodrženým doporučených postupů a na vady způsobené neodborným zásahem do zboží. Bezprostředně po dodání zboží je kupující povinen toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne vada spojená se záruční odpovědností prodávajícího, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Nebylo-li právo z odpovědnosti za vady (reklamace) uplatněno včas, prodávající nárok odmítne.
  Náklady na doručení zboží k reklamaci vady hradí kupující. Jakmile bude reklamace vyřízena,
  prodávající vyzve kupujícího k odebrání zboží v jeho provozovně, bylo-li k reklamaci osobně předáno, nebo v případě, že zboží obdržel prostřednictvím dopravní nebo poštovní služby, zašle je na své náklady zpět. V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace a vystavit za tímto účelem příslušný účetní doklad, který se kupující zavazuje uhradit.

  Kupující je k přijetí reklamace povinen prokázat práva z kupní smlouvy a doložit další skutečnostiv následujícím rozsahu:
  a) co nejvýstižněji popsat vadu a její projevy; pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje,
  b) doručit zboží ve stavu odpovídajícím okamžiku, kdy nastal důvod reklamace na shora uvedenou adresu provozovny prodávajícího.
  c) prokázat vznik kupní smlouvy ke zboží mezi účastníky doložením faktury nebo dokladu o doručení zboží (popř. dodací list),
  d) reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, jiného případného příslušenství apod.
  Další postup účastníků v případě reklamace se řídí příslušnými ust. § 422 až 442 Obchodního zákoníku.

  VIII. Ostatní ujednání
  Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující akceptoval tyto obchodní podmínky jako součást kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu mezi ním a obchodní společností TOP BATTERY s.r.o., IČ: 24825905, se sídlem Bratislavská 1527/12, Praha 10, PSČ 102 00, jako prodávajícím.